spraak en taal

Spraak- en taalontwikkelingsproblemen bij kinderen komen veel voor, ongeveer 10% van de kinderen krijgt ermee te maken. Soms hebben kinderen er weinig last van en is het spraak- of taalprobleem snel verholpen met behulp van logopedische behandeling. Soms beïnvloeden de spraak- en taalproblemen de totale ontwikkeling van een kind.

Dit kan het geval zijn als de taalontwikkeling achter blijft bij die totale ontwikkeling van een kind. Als een kind bijvoorbeeld problemen heeft met het begrijpen van de taal en daardoor onvoldoende begrijpt wat er om hem heen gebeurt. Of als een kind onverstaanbaar spreekt en zich daardoor niet kan redden op school, of thuis. Bij kinderen met een specifieke taalontwikkelingstoornis (TOS) is sprake van een vertraagde en afwijkende taalontwikkeling. Bij ongeveer 7% van de kinderen komt dit voor. Om te kunnen vaststellen of er sprake is van een TOS is meer onderzoek nodig naar het gehoor en de algemene ontwikkeling. Hiervoor verwijzen wij meestal naar de audiologische centra.

Als er sprake is van een TOS  is vaak langer behandeling nodig. Meertalige kinderen kunnen ook een TOS hebben. Het kan ook voorkomen dat spraak- en taalproblemen samengaan met ASS, ADHD of Downsyndroom.

De inzet van ouders vormt een onmisbare schakel in de behandeling van kinderen. Hun hulp bepaalt mede de effectiviteit van de therapie. In de logopedische behandeling richten we ons daarom ook op ouders. We geven ouders informatie en handvatten om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Hierbij maken we onder andere gebruik van beeldmateriaal van ouder en kind zodat we onze adviezen concreet kunnen maken en precies aan kunnen laten sluiten bij de situatie van ouder en kind.

Voor ouders die meer willen weten en willen oefenen hoe ze de taal van hun jonge kind kunnen stimuleren is er de mogelijkheid om het Hanen Ouderprogramma te volgen. Dit programma leert ouders van kinderen met taal- of communicatieve ontwikkelingsproblemen hoe ze met hun kinderen in contact kunnen komen én blijven. Het uitwisselen van ervaringen met andere ouders wordt vaak als positief ervaren. Het Hanen ouderprogramma wordt  georganiseerd in gebouw De Keyzer waar ook onze logopediepraktijk is gevestigd.

Op verzoek en na overleg werken we samen met andere betrokkenen bij je kind zoals het CB, de school of kinderfysiotherapeut.

Onze zoon is nu goed verstaanbaar. Heerlijk, want het was pijnlijk om te zien dat hij niet begrepen werd en wij konden hem ook niet altijd helpen. Van een verlegen mannetje is hij veranderd in een enthousiast ventje dat overal op af stapt. Ouders van Dylan

Door je geduldige hulp en doordat je goed aansloot bij Yinte won je haar vertrouwen en groeide haar zelfvertrouwen. Ze heeft in haar eigen tempo en op een speelse manier veel geleerd. O. Tielens, moeder van Yinte